Privacy Policy

Je persoonlijke gegevens. je laat ze bij ons achter, want dit is nu eenmaal nodig als u mee wilt doen aan ons spaarsysteem. Maar we kunnen ons voorstellen dat je graag wil weten waarom we om jouw persoonsgegevens vragen en wat we ermee doen. Dat vertellen we je hier graag. Heb je na het lezen van deze pagina nog vragen, laat het ons dan weten via de My TanQyou app of via customerservice@tanqyou.com

TanQyou Nederland B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te Franeker aan het Want 3, verwerkt jouw persoonsgegevens conform de wet- en regelgeving die hierop van toepassing is.

TanQyou Nederland B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en of omdat je zelf persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt.

Verwerkingsdoeleinden

We gebruiken jouw gegevens voor verschillende doeleinden. Hierna kan je zien welke doeleinden dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jouw ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over jouw bezoek aan onze website of het gebruik van onze app(s).
Allereerst gebruiken we jouw persoonsgegevens om je te kunnen te identificeren. Zonder jouw persoonsgegevens weten we niet wie er bij ons tankt en kunnen we geen punten bijschrijven op je account. Vaak gebruiken we je gegevens om je een zo persoonlijk mogelijke tank en was ervaring te bieden. We passen wat je op onze tankstations en autowascentra ziet aan op jouw interesses en geven je gratis inzicht in al je tankbeurten, autowassingen maar als je ons als vaste pomp gebruikt ook je verbruik.

Kortom, TanQyou is zich bewust van art. 5 lid 1 sub b en c AVG. inhoudende de doelbinding en de minimale gegevensverwerking. Ieder door TanQyou verwerkt persoonsgegeven is dan ook toereikend, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor  zij worden verwerkt,

Hoe worden je persoonsgegevens beveiligd

Wij hechten veel waarde aan het beschermen en beveiligen van jouw persoonsgegevens. Alle gegevens die je bij ons achterlaat stoppen wij zowel digitaal als fysiek veilig achter slot en grendel. Digitaal zorgen wij natuurlijk voor een veilige verbinding, dit doen wij met één van de modernste technieken: de Transport Layer Security (TLS). Verder verwerken wij persoonsgegevens op een dusdanige manier dat door het nemen van passende organisatorische en technische maatregelen, een passende beveiliging ervan gewaarborgd is en dat de verwerkte persoonsgegevens onder meer zijn beschermd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging, onopzettelijk verlies, vernietiging en of beschadiging. Kortom, wie niks met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij.

Verwerking(en) van persoonsgegevens delen met derden

Geven wij je gegevens aan iemand anders, dan eisen wij dat die ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij en dat die andere de gegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze derde ze heeft gekregen. Om dit te waarborgen stellen wij zogenaamde verwerkersovereenkomsten met deze derde partijen op zodat er schriftelijk is overeengekomen dat deze derde partijen zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten via de My TanQyou app of via customerservice@tanqyou.com

Klik hier om te zien met welke partijen wij een deel van jouw persoonsgegevens delen.

Persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens verwerken we van je via onze apps:

De volgende (persoons)gegevens verwerken we van je via het aanvraagformulier Zakelijke TanQyou FuelCard:

Grondslagen verwerking in app

Om de (persoons)gegevens via de apps rechtmatig te verwerken, verwerken we jouw (persoons)gegevens op grond van bepaalde grondslagen die zijn genoemd in de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Grondslagen verwerking via Zakelijke TanQyou FuelCard

Om de (persoons)gegevens via de Zakelijke TanQyou FuelCard rechtmatig te verwerken, verwerken we jouw gegevens op grond van bepaalde grondslagen die zijn genoemd in de algemene verordening gegevensbescherming (AVG):

Wat doen we niet met jouw (persoons)gegevens?

Jouw gegevens verkopen aan anderen, dat doen we nooit.

Bewaartermijnen

We dienen een maximale bewaartermijn vast te stellen voor de door ons verwerkte persoonsgegevens.

(Persoons)gegevens die worden verwerkt omtrent het opmaken en uitvoeren van overeenkomsten met (zakelijke) partners en of leveranciers worden tot zeven jaren bewaard na opzegging/afloop van de overeenkomst. De bewaartermijn die TanQyou in acht neemt is tot en met zeven jaren na verval van de actualiteitswaarde van het verwerkte persoonsgegeven, dit vanwege wettelijke fiscale bewaarverplichtingen.

Persoonsgegevens van klanten en of gebruikers van de MyTanQyou app, TanQyou Park en Rittenregistratie TanQyou blijven ook tot en met zeven jaren na verval van de actualiteitswaarde van het verwerkte persoonsgegeven bewaard, dit vanwege wettelijke fiscale bewaarverplichtingen. Op het moment dat je de app verwijderd, worden jouw gebruiksgegevens bewaard met als doeleinde het analyseren van statistieken. Jouw persoonsgegevens worden op dat moment geanonimiseerd. Wil je geen gebruik meer maken van de app en wil je dat jouw persoonsgegevens worden verwijderd, dan is dit uiteraard mogelijk voor zover wij niet stuitten op wettelijke bewaarverplichtingen. Je kunt dan een verzoek tot verwijdering van de door  jouw specifiek genoemde persoonsgegevens indienen via customerservice@tanqyou.com

Wij zullen binnen vier weken op jouw verzoek reageren. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd.

Alle door TanQyou verwerkte (persoons)gegevens die zojuist niet zijn genoemd bewaren wij niet langer dan strikt noodzakelijk voor het welbepaalde doel.

Rechten betrokkenen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te vernietigen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele gegeven toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TanQyou en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die we van jou hebben verwerkt, digitaal naar jou, of een door jou gevolmachtigde organisatie te sturen.

Je kan de zojuist genoemde verzoeken indienen door een e-mail naar customerservice@tanqyou.com te sturen, omschrijf daarbij zo goed mogelijk van welk recht jij gebruik wil maken. TanQyou is graag bereidt om jou te voorzien in het nastreven van jouw rechten.

Wanneer jij ervan overtuigd bent dat TanQyou op een wijze persoonsgegevens van jou heeft verwerkt die in strijd is met de privacywet, dan heb jij op ieder moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Cookie erbij?

Om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt en je optimaal gebruik kunt maken van jouw my.tanqyou.com account gebruiken we cookies. Meer informatie over cookies vind je hier.

Cookies

Bewerk uw toestemmingsinstellingen of bekijk het privacybeleid.

Privacy policy | Sluiten
Opties
WhatsApp Chat