Algemene voorwaarden

Lees onze algemene (spel)voorwaarden op deze pagina.

TanQyou station

Algemene Voorwaarden


1. Definities

1.1 My TanQyou Account: de door Gebruikers beheerde omgeving van het TanQyou Platform en de hieraan verbonden webapplicaties, waartoe Gebruikers toegang hebben na het invoeren van de inloggegevens. 
1.2 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden inclusief de verschillende Modules van TanQyou.
1.3 Artikel: een artikel in de Algemene Voorwaarden.
1.4 Bijlage: een bijlage bij de Algemene Voorwaarden.
1.5 Consument: de natuurlijke persoon die een Overeenkomst is aangegaan met TanQyou voor het gebruik van TanQyou haar (Mobiliteits)diensten.
1.6 Zakelijk Gebruiker: de natuurlijke persoon in de uitoefening van een bedrijf of beroep of rechtspersoon die een Overeenkomst is aangegaan met TanQyou voor het gebruik van TanQyou haar (Mobiliteits)diensten al dan niet ten behoeve van Werknemers.
1.7 Gebruikers: zowel Consument als Zakelijk Gebruiker.
1.8 Werknemer: de natuurlijk persoon die medewerker is van Zakelijk Gebruiker en die gebruik maakt van TanQyou haar (Mobiliteits)diensten.
1.9 TanQyou FuelCard: een aan Gebruikers beschikbaar gestelde pas waarmee brandstof kan worden getankt op TanQyou stations en stations van partnerlocaties.
1.10 Parkeerbetaalsysteem: Een door TanQyou aangeboden systeem waarmee parkeergeld kan worden betaalt.
1.11 Parkeeractie: De registratie van de start- en eindtijd in het Parkeerbetaalsysteem. 
1.12 Spel: Een door TanQyou, conform de Gedragscode promotionele kansspelen, georganiseerd kansspel.
1.13 Voertuig: een door TanQyou in het publieke domein ter beschikking gesteld voertuig bestemd voor deelgebruik. 
1.14 Data: alle door of aan TanQyou ter beschikking gestelde gegevens en informatie.
1.15 (Mobiliteits)dienst: de dienst die Gebruikers met behulp van het TanQyou Platform kunnen afnemen, zoals nader uiteengezet in de Modules. 
1.16 Module: een beschrijving van (specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op) één van de (Mobiliteits)diensten, die bestaan uit:

  • I. Zakelijk tanken
  • II. Parkeerdienst
  • III. Deelauto verhuur
  • IV. Prijzenpot
  • V. Webshop

1.17 TanQyou: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TanQyou Nederland               B.V. gevestigd te Franeker en kantoorhoudende te (8802 PV) Franeker aan het Want 3, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70223521.
1.18 TanQyou Platform: de online omgeving van TanQyou bedoeld voor Gebruikers, welke via de             website www.TanQyou.com en de hieraan verbonden webapplicaties bereikbaar is.
1.19 Overeenkomst: de contractuele relatie tussen TanQyou en Gebruikers, waaronder de Algemene Voorwaarden begrepen.
1.20 Vergoeding: De vergoeding die Gebruikers aan TanQyou verschuldigd zijn.
1.21 Privacy Policy: de door TanQyou gehanteerde privacy policy, waarin is beschreven op welke wijze TanQyou omgaat met de persoonsgegevens van Gebruikers. De Privacy Policy is aan de Algemene voorwaarden gehecht als Bijlage 1.
1.21 Transactie: de afname van een (Mobiliteits)dienst met behulp van het TanQyou Platform.
1.22 Schriftelijk: Waar in de Algemene Voorwaarden gesproken wordt over ‘schriftelijk’ wordt daaronder ook een e-mail verstaan. Gebruikers kunnen naar aanleiding van een e-mail van TanQyou, zoals bedoeld in de vorige volzin, TanQyou verzoeken om een bevestiging per post. 
1.23 Klantenservice: afdeling van TanQyou die zich richt op het verhelpen en beantwoorden van problemen en vragen, bereikbaar op 088 100 9800. 


2. Toepasselijk recht en de bevoegde rechter


2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, voor zover van de Algemene Voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Indien afspraken in specifieke Overeenkomsten conflicteren met de Algemene Voorwaarden van TanQyou, geldt het bepaalde in de specifieke Overeenkomsten.
2.2 De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Gebruikers wordt door TanQyou hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien een bepaling van de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden nietig is of door rechterlijke of arbitrale uitspraak wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Partijen zullen een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. 
2.4 TanQyou behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. TanQyou zal Gebruikers hiervan tijdig op de hoogte stellen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden zal ten minste een maand zitten. Indien de wijziging de Consument betreft, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan de Consument een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft de Consument de bevoegdheid de Overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden. Wijzigingen van ondergeschikt belang, zoals kennelijke verschrijvingen, evidente omissies en overige wijzigingen van vergelijkbare aard, kunnen te allen tijde worden doorgevoerd zonder dat Gebruikers om een akkoord zal worden gevraagd en zonder dat Gebruikers gerechtigd zijn de Overeenkomst te beëindigen.
2.5 Alle geschillen die in verband met de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.
Op de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.


3. (Mobiliteits)diensten


3.1 Middels het TanQyou Platform kunnen Gebruikers bepaalde (Mobiliteits)diensten afnemen bij TanQyou.
3.2 Voor elke (Mobiliteits)dienst die kan worden afgenomen middels het TanQyou Platform gelden bijzondere voorwaarden en specifieke procedurele afspraken, die in de Modules uiteengezet zijn. Deze modules gelden naast het bepaalde in de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden. Voor zover in de Modules wordt afgeweken van hetgeen is bepaald in de Algemene Voorwaarden, heeft het bepaalde in de Modules voorrang.


4. Gebruik van het TanQyou Platform


4.1 Om gebruik te kunnen maken van het TanQyou Platform dienen Gebruikers een My TanQyou Account aan te maken. Gebruikers staan er jegens TanQyou voor in dat de informatie die Gebruikers verstrekken bij het aanmaken van het My TanQyou Account compleet en juist is. Gebruikers zijn eveneens verantwoordelijk voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer compleet en/of juist zijn. 
4.2 Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het geheim houden van de inloggegevens van het My TanQyou Account. Gebruikers mogen de inloggegevens niet aan derden verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang geven tot het My TanQyou Account. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik en iedere Transactie dat via het My TanQyou Account wordt gemaakt.
4.3 TanQyou is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig te worden gesteld jegens Gebruikers, het TanQyou Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen indien TanQyou dit nodig acht. Indien het TanQyou Platform (tijdelijk) buiten gebruik wordt gesteld in het kader van onderhoud aan het TanQyou Platform, dan zal dit tijdig worden aangekondigd. 
4.4 TanQyou kan het My TanQyou Account waarvan zij vermoedt dat deze betrokken is bij fraude blokkeren, zonder dat TanQyou daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld.
4.5 Gebruik van en toegang tot het TanQyou Platform is afhankelijk van de werking van het (mobiele) netwerk, de GPS-ontvanger en andere middelen die Gebruikers kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot het TanQyou Platform. TanQyou garandeert niet dat het TanQyou Platform te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. TanQyou is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van het TanQyou Platform. 


5. Vergoedingen


5.1 Gebruikers zijn over de Transacties periodiek/per Transactie een Vergoeding verschuldigd, tenzij de verschuldigde Vergoedingen anders zijn overeengekomen in de Overeenkomst. 
5.2 TanQyou is gerechtigd de hoogte en/of de structuur van de Vergoedingen als bedoeld in Artikel 5 periodiek te wijzigen. Wijziging van de Vergoedingen wordt door TanQyou minstens twee maanden vóór doorberekening daarvan aan Gebruikers meegedeeld. Indien Gebruikers het niet eens zijn met de wijziging, kunnen Gebruikers de Overeenkomst opzeggen met ingang van de datum waarop de gewijzigde Vergoedingen van kracht worden. 

 

6. Betaling en verwerking


6.1 Gebruikers ontvangen periodiek een factuur waarop alle Transacties op het TanQyou Platform worden weergeven. 
6.2 Betaling door Gebruikers van de aan TanQyou verschuldigde Vergoedingen dient, zonder dat Gebruikers recht hebben op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 
6.3 Indien betaling van een door de Consument verschuldigde Vergoeding via de in de Module voorgeschreven betaalwijze uitblijft, zal de Consument, nadat hij door TanQyou in gebreke is gesteld en waarin TanQyou de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag 4% contractuele rente worden gerekend. Tevens is TanQyou gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten zijn onderworpen aan wettelijke grenzen. 
6.4 Indien betaling van een door Zakelijk Gebruiker verschuldigde Vergoeding via de in de Module voorgeschreven betaalwijze uitblijft, is Zakelijk Gebruiker na ingebrekestelling in verzuim en is TanQyou alsdan gerechtigd de aan Zakelijk Gebruiker ter beschikking gestelde (Mobiliteits)diensten onmiddellijk buiten werking te stellen. Vanaf de factuurdatum is Zakelijk Gebruiker de wettelijke (handels)rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Eveneens komen alle in dit verband te maken buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van Zakelijk Gebruiker.
6.5 TanQyou kan het gebruik van (Mobiliteits)diensten weigeren op basis van een kredietwaardigheidscheck. Indien TanQyou dit nodig acht, heeft TanQyou het recht om van Gebruikers nader te bepalen passende zekerheden te verlangen (waaronder begrepen betaling van een voorschot of een borg) ter dekking van de betaling van de te verrichten Transacties. Indien Gebruikers dit weigeren, is TanQyou gerechtigd om van het sluiten van de Overeenkomst af te zien of deze met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat zij jegens Gebruikers aansprakelijk is.


7. Aansprakelijkheid en vrijwaringen


7.1 TanQyou is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Gebruikers aan TanQyou geen, onjuiste of onvolledige gegevens hebben verstrekt, of doordat deze niet tijdig zijn aangeleverd.
7.2 TanQyou is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door TanQyou.
7.3 De aansprakelijkheid van TanQyou is beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Overeenkomst. Onder directe schade wordt verstaan: 
a) Zaakschade;
b) Redelijkerwijs gemaakte onkosten die Gebruikers zouden moeten maken om ervoor te zorgen dat de prestaties van TanQyou in overeenstemming zijn met de Overeenkomst. Deze alternatieve schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door Gebruikers is ontbonden. Gebruikers dienen TanQyou alvorens in gebreke te hebben gesteld door middel van een aangetekend schrijven waarin de tekortkoming is gespecificeerd en waarin TanQyou een redelijke termijn, welke in ieder geval niet minder bedraagt dan veertien (14) dagen, wordt geboden om haar verplichtingen alsnog volledig na te komen.
c) Redelijkerwijs door Gebruikers gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe schade in de zin van de Overeenkomst;
d) Redelijkerwijs gemaakte onkosten om schade te voorkomen of te beperken, voor zover Gebruikers kunnen aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van de Overeenkomst.
7.4 Een reeks van samenhangende toerekenbare tekortkomingen geldt als één tekortkoming. 
7.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien er voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van TanQyou. 
7.6 Gebruikers vrijwaren TanQyou tegen alle aanspraken van derden in verband met de Overeenkomst, waaronder tevens begrepen maar niet beperkt tot aanspraken die gerelateerd zijn aan en/of voortvloeien uit onrechtmatig gebruik van het TanQyou Platform.
7.7 De aansprakelijkheid van TanQyou voor een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad of enig ander handelen of nalaten door TanQyou, is beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, inclusief het eigen risico. TanQyou houdt zich in dit verband deugdelijk verzekerd. 
7.8 Indien de aansprakelijkheidsverzekering van TanQyou geen aanspraak geeft op enig bedrag, is TanQyou slechts gehouden tot vergoeding van directe schade en is de totale aansprakelijkheid van TanQyou ter zake van directe schade niet meer dan het totale bedrag dan Gebruikers uit hoofde van de Overeenkomst aan TanQyou hebben betaald in de twaalf kalendermaanden voorafgaand aan die gebeurtenis.

 

8. Persoonsgegevens


8.1 TanQyou en Zakelijk Gebruiker zullen zich met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens houden aan de geldende Privacywetgeving.
8.2 Indien Zakelijk Gebruiker persoonsgegevens aan TanQyou verstrekt, dan is Zakelijk Gebruiker voor deze verstrekking de verwerkersverantwoordelijke in de zin van de AVG. Zakelijk Gebruiker garandeert dat hij ter zake volledig aan alle wettelijke verplichtingen voldoet en dat hij gerechtigd is om deze persoonsgegevens aan TanQyou te verstrekken ten behoeve van het beoogde doel. Zakelijk Gebruiker vrijwaart TanQyou tegen alle aanspraken van derde partijen die het gevolg zijn van de schending van bovengenoemde garanties door Zakelijk Gebruiker. Zakelijk Gebruiker is eveneens verplicht mee te werken aan het sluiten van een verwerkersovereenkomst.
8.3 TanQyou gebruikt verwerkte persoonsgegevens slechts voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. De welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden zijn weergegeven in de Privacy Policy van TanQyou.


9. Rechten van intellectuele eigendom


9.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen berusten alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van alle Data, het TanQyou Platform, en alle door TanQyou krachtens Overeenkomst tussen TanQyou en Gebruikers ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur en materialen, uitsluitend bij TanQyou. 
9.2 Het is Gebruikers niet toegestaan enige aanduiding omtrent rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen. 


10. Beëindiging en ontbinding 


10.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van een maand, tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst. Opzegging kan door TanQyou en Gebruikers te allen tijde met inachtneming van de opzegtermijn. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
10.2 TanQyou is in geval van een toerekenbare tekortkoming door Gebruikers in de nakoming van verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, nadat TanQyou Gebruikers in gebreke heeft gesteld en Gebruikers niet binnen de door TanQyou in de ingebrekestelling gestelde termijn van veertien (14) dagen de verplichtingen alsnog volledig zijn nagekomen.
10.3 Gebruikers zijn in geval van een toerekenbare tekortkoming door TanQyou in de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, nadat Gebruikers TanQyou in gebreke hebben gesteld en TanQyou niet binnen de door Gebruikers in de ingebrekestelling gestelde termijn, welke niet minder bedraagt dan veertien (14) dagen, haar verplichtingen alsnog volledig is nagekomen.
10.4 TanQyou kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang ontbinden, indien surseance van betaling is aangevraagd of verleend, indien faillissement is aangevraagd of Gebruikers in staat van faillissement zijn verklaard, een schuldsanering in de zin van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt verleend of indien de onderneming wordt geliquideerd of beëindigd.
10.5 In geval van ontbinding van de Overeenkomst, vindt geen ongedaan making plaats van hetgeen TanQyou reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daarmee samenhangende betalingsverplichting van Gebruikers.
10.6 Geleden schade en/of gemaakte kosten met betrekking tot door TanQyou reeds verleende diensten of ten gevolge van tussentijdse ontbinding door toedoen van Gebruikers, zal door TanQyou bij Gebruikers in rekening worden gebracht.

 

11. Klachtenregeling


11.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, welke niet meer dan twee maanden bedraagt, nadat de Gebruikers de gebreken hebben geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij TanQyou.
11.2 Bij TanQyou ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door TanQyou binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van wanneer Gebruikers een meer uitvoerig antwoord kunnen verwachten. 
11.3 Gebruikers dienen TanQyou in ieder geval vier (4) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
Bijlagen:
Bijlage I Privacy Policy

 

Modules


Module I. Zakelijk Tanken 


1. Algemeen 


1.1 Met de TanQyou FuelCard (hierna: FuelCard) is het mogelijk voor Gebruikers om zakelijk te tanken bij de TanQyou stations en op stations van eventuele partnerlocaties.
1.2 De Algemene Voorwaarden en de Module gelden voor alle Gebruikers die op enig moment deelnemen aan het Zakelijk Tanken alsmede voor de door Gebruikers aangewezen Werknemers.


2. Verstrekking van de FuelCard


2.1 Zakelijk Gebruiker kan de FuelCards aanvragen via het My TanQyou Account. TanQyou stuurt Zakelijk Gebruiker een SEPA (bedrijven) incasso-overeenkomst en een tankpasformulier. Na het retourneren van deze formulieren ontvangt Zakelijk Gebruiker de FuelCards. 
2.2 Zakelijk Gebruiker wijst Werknemers aan waaraan een FuelCards worden verstrekt. Zakelijk Gebruiker verstrekt aan TanQyou de persoonsgegevens van Werknemers, welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. Zakelijk Gebruiker staat er voor in dat de aan TanQyou verstrekte persoonsgegevens juist en volledig zijn. 
2.3 TanQyou verstrekt Zakelijk Gebruiker de FuelCards; Zakelijk Gebruiker zorgt vervolgens voor de verstrekking van de FuelCards aan Werknemers.
2.4 TanQyou kan op verzoek van Zakelijk Gebruiker de FuelCards per post rechtstreeks aan Werknemers verstrekken. Indien hiervoor wordt gekozen, blijft Zakelijk Gebruiker te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor deze mogelijkheid tot verzending, de goede ontvangst van de FuelCards en mogelijk onrechtmatig gebruik van de FuelCards door derden. 
2.5 TanQyou biedt verschillende mogelijkheden om de pincode, die gebruikt dient te worden bij het doen van Transacties met de FuelCard, te verstrekken aan Werknemers. Indien de pincode niet door TanQyou rechtstreeks aan Werknemers wordt verstrekt, draagt Zakelijk Gebruiker zorg voor de verstrekking van de desbetreffende pincode en zal Zakelijk Gebruiker zorgdragen dat passende maatregelen worden getroffen teneinde te voorkomen dat deze pincode in handen komt van een ander dan de aangewezen Werknemers. 
2.6 Werknemer is verantwoordelijk voor het geheim houden van de pincode van de FuelCard. Werknemer mag de Pincode niet aan derden verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang geven tot het gebruik van de FuelCard. Zakelijk Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik van de FuelCards. 
2.7 Zakelijk Gebruiker dient eventuele onjuistheden inzake de aan TanQyou verstrekte (persoons)gegevens van Werknemers, dan wel onregelmatigheden in de (ontvangst van de) FuelCards of de pincodes zo snel mogelijk bij TanQyou te melden. 
2.8 TanQyou is te allen tijde gerechtigd een bestaande versie van de FuelCard te vervangen onder gelijktijdige verstrekking van een nieuwe versie van de Fuelcard. 


3. Gebruik van de FuelCard


3.1 De FuelCard dient door Werknemer uitsluitend te worden gebruikt overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden. Zakelijk Gebruiker staat er voor in dat alle Werknemers op de hoogte zijn van de inhoud van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden voor zover deze zien op of te maken hebben met (het gebruik van) de Fuelcard.
3.2 Zakelijk Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle gebruik van de Fuelcards en staat ervoor in dat Werknemers de bepalingen van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden naleven.
3.3 De FuelCard is persoonsgebonden. Het is Zakelijk Gebruiker niet toegestaan een FuelCard ter beschikking te stellen aan anderen dan Werknemers die zijn aangewezen voor het gebruik van de desbetreffende FuelCards.
3.4 TanQyou hanteert limieten per pas op het aantal en de frequentie van de door de Werknemer te verrichten Transacties en/of de waarde van de Transacties. TanQyou kan een voorschot per pas vragen aan Zakelijk Gebruiker. Bij verhoging van standaard limieten kan TanQyou een borg vragen.
3.5 TanQyou is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade ontstaan door, verband houdende met of voortvloeiende uit een storing van de kaartleesapparatuur, beschadiging of enige andere vorm van niet-aanvaarding van de FuelCard of het gebruik daarvan.
3.6 De FuelCards blijven eigendom van TanQyou.

 

4. Verlies of ontvreemding van de FuelCard en fraude


4.1 Indien een afgegeven FuelCard niet meer bij Werknemer in gebruik is, dient Zakelijk Gebruiker of Werknemer onmiddellijk over te gaan tot blokkade van de desbetreffende FuelCard, wat 24 uur per dag mogelijk is via het My TanQyou Account. Indien dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, dient Zakelijk Gebruiker of Werknemer zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de Klantenservice.
4.2 Zakelijk Gebruiker kan via het My TanQyou Account een nieuwe FuelCard aanvragen; de pincode van de FuelCard kan op aanvraag hetzelfde blijven. TanQyou streeft ernaar de vervangende FuelCard binnen 5 werkdagen te leveren op het bij TanQyou bekende adres. De kosten voor het verstrekken van een vervangende FuelCard bedragen €7,50.
4.3 Door mogelijke gevallen van diefstal, fraude of anderszins onrechtmatig gebruik te voorkomen, dient Zakelijk Gebruiker zorg te dragen voor controle op gebruik van de FuelCards.
4.4 In geval van verlies of ontvreemding van een FuelCard is Zakelijk Gebruiker aansprakelijk voor betaling van de daarna met de desbetreffende FuelCard verrichte Transacties, tot aan het moment waarop de FuelCard via het My TanQyou Account van Zakelijk Gebruiker of Werknemer is geblokkeerd. Dat geldt ook indien het verlies of de ontvreemding van de FuelCard voor rekening van Zakelijk Gebruiker komt op grond van het volgende artikel.
4.5 Onrechtmatige Transacties komen in alle gevallen voor rekening van Zakelijk Gebruiker indien:
a) Zakelijk Gebruiker zijn verplichtingen uit hoofde van de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst niet is nagekomen;
b) Werknemer niet in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst heeft gehandeld;
c)Werknemer fraude heeft gepleegd bij het gebruik van de FuelCard. 
4.6 TanQyou zal de bij haar bekende gevallen en/of vermoedens van fraude aan Zakelijk Gebruiker melden. TanQyou kan de FuelCard waarvan zij vermoedt dat deze zijn betrokken bij fraude blokkeren, zonder dat TanQyou daardoor aansprakelijk wordt jegens Zakelijk Gebruiker. Dit laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid van Zakelijk Gebruiker en Werknemer om passende maatregelen te nemen, waaronder het blokkeren van de FuelCard.
4.7 Bij (mogelijke verdenking van) misbruik of fraude, zal TanQyou altijd aangifte te doen bij de politie.


5. Betaling en verwerking 


5.1 Zakelijk Gebruiker ontvangt maandelijks een factuur. De op de factuur vermelde prijzen zullen gelijk zijn aan de prijzen die op het desbetreffende verkooppunt ten tijde van de verstrekking golden.
5.2 Zakelijk Gebruiker is voor iedere aan haar verstrekte FuelCard maandelijks een Vergoeding verschuldigd. De hoogte van de Vergoeding hangt af van het totaal aantal van de betreffende FuelCards dat aan Zakelijk Gebruiker is verstrekt en de Transacties die met de desbetreffende Fuelcards zijn verricht. 
5.3 Zakelijk Gebruiker verbindt zich TanQyou te machtigen, middels een doorlopende SEPA-incassomachtiging (B2B), de Transacties te doen afschrijven van een door Zakelijk Gebruiker aangewezen bankrekening.
5.4 Zakelijk Gebruiker is verantwoordelijk voor het tijdig en juist verstrekken van alle voor een juiste facturering benodigde gegevens, waaronder de vereiste fiscale gegevens, zoals het desbetreffende BTW-nummer.
5.5 De administratie van TanQyou en/of het verkooppunt vormt het volledige bewijs van de gemaakte Transacties en de verschuldigde Vergoeding.


Module II. Parkeerdienst


1. Algemeen


1.1 Met de TanQyou Park app is het voor Gebruikers mogelijk om (zakelijk) te parkeren op door TanQyou aangewezen locaties.
1.2 De Algemene Voorwaarden en de Module gelden voor alle Gebruikers die op enig moment gebruik maken van de Parkeerdienst alsmede voor de door Gebruikers aangewezen Werknemers.


2. Aanbod en beschikbaarheid van de Parkeerdienst


2.1 Indien de Gebruikers geen toegang kunnen verkrijgen tot het Parkeerbetaalsysteem, dient de verschuldigde Vergoeding op een alternatieve wijze te worden voldaan. Mochten Gebruikers dit niet doen, dan worden parkeerboetes en andere kosten (wegsleepregelingen en aanvullende gemeentelijke en justitiële beheersmaatregelen) geriskeerd. 
2.2 Er kan geen recht op een parkeerplaats worden ontleent aan de parkeerdienst. 


3. Toegang tot de Parkeerdienst 


3.1 Voor toegang tot de Parkeerdienst dienen Gebruikers de TanQyou Park app te downloaden waar de zij zich kunnen registreren of inloggen. 
3.2 Het is mogelijk meerdere kentekens te registreren in de TanQyou Park app. Indien meerdere kentekens aan een My TanQyou Account zijn toegewezen, zijn Gebruikers bij het starten van een Parkeeractie verantwoordelijk voor het selecteren van het juiste kentekennummer. Via de TanQyou Park app kunnen Gebruikers zelf kentekens wijzigen, verwijderen of toevoegen.
3.3 Gebruikers zijn aansprakelijk voor alle Parkeeracties die met het My TanQyou Account zijn gestart.


4. Gebruikmaking van de Parkeerdienst


4.1 Gebruikers dienen te allen tijde (lokale) verkeers- en parkeervoorschriften in acht te nemen en na te leven en aanwijzingen op te volgen van de (lokale) autoriteiten en parkeerbedrijven. 
4.2 De betreffende Gemeentelijke Parkeerverordeningen zijn van toepassing wanneer Gebruikers in de betreffende gemeente parkeren en in geval van parkeren op private parkeerterreinen of parkeergarages, de algemene voorwaarden van de betreffende exploitant. 
4.3 Gebruikers kunnen het Parkeerbetaalsysteem gebruiken op de parkeerplaatsen, gebieden en locaties door TanQyou aangewezen op de volgende website: www.tanqyou.com/parkeren/. Er kan geen gebruik worden gemaakt van het Parkeerbetaalsysteem buiten deze locaties.
4.4 Gebruikers kunnen parkeren op een van de parkeerlocaties door het registreren in het Parkeerbetaalsysteem van de Parkeeractie. Bij aanmelding van de Parkeeractie dient de zonecode van het desbetreffende gebied te worden ingevoerd. Gebruikers zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het invoeren van de juiste zonecode van het parkeergebied. De zonecode bevindt zich op parkeerautomaten of op aparte borden in het betreffende parkeergebied. Indien gebruik wordt gemaakt van de GPS functionaliteit in de TanQyou Park app, dan dient deze op juistheid te worden gecontroleerd. 
4.5 Het registreren van een Parkeeractie is pas definitief na een bevestigingsbericht van TanQyou. 
4.6 Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het betalen van eventuele boetes of parkeergelden die in rekening worden gebracht ten gevolge van onjuiste Parkeeractie gegevens. 
4.7 Indien er in de desbetreffende parkeerzone een parkeerduurbeperking geldt, dienen Gebruikers de Parkeeractie tijdig stop te zetten. De Parkeeractie zal in het Parkeerbetaalsysteem na het overschrijden van de parkeerduurbeperking automatisch worden stopgezet. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het betalen van eventuele extra kosten of boetes die door derden in rekening worden gebracht ten gevolge van het niet tijdig stopzetten van de Parkeeractie.
4.8 TanQyou stuurt Gebruikers push-berichten ter herinnering aan een lopende Parkeeractie. TanQyou benadrukt dat de Parkeeractie alsnog de verantwoordelijkheid van Gebruikers blijft. 
4.9 Indien Zakelijk Gebruiker gebruik maakt van de Parkeerdienst ten behoeve van Werknemers, staat Zakelijk Gebruiker er voor in dat alle Werknemers op de hoogte zijn van de inhoud van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden voor zover deze dien op of te maken hebben met (het gebruik van) de Parkeerdienst. De Parkeerdienst dient door Werknemers uitsluitend te worden gebruikt overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden. Zakelijk Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle gebruik van de Parkeerdienst door Werknemers.


5. Betaling en verwerking 


5.1 De parkeertarieven kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. Dit is een gemeentelijke aangelegenheid waarvoor TanQyou niet verantwoordelijk kan worden gehouden.
5.2 Mochten Gebruikers gebruik kunnen maken van bepaalde parkeergeldregelingen- of kortingen die door de beheerder van het parkeerterrein wordt aangeboden, dan dienen zij geen gebruik te maken van het Parkeerbetaalsysteem. 
5.3 Bij de Consument worden naast de gemaakte Transacties, de door TanQyou vastgestelde Vergoedingen in rekening gebracht, afhankelijk van de keuze en het gebruik van het Parkeerbetaalsysteem. Vergoedingen kunnen bestaan uit transactiekosten (€ 0,20 per parkeertransactie) en/of een maandelijks abonnementstarief (€1,50 p/m).
5.4 De Consument dient een betaalwijze te kiezen uit de mogelijkheden die in het Parkeerbetaalsysteem wordt aangeboden. De geregistreerde parkeerhistorie is bepalend voor de Vergoedingen die door TanQyou bij de Consument in rekening wordt gebracht. 
5.5 Zakelijk Gebruiker is voor iedere Werknemer maandelijks een Vergoeding verschuldigd. De hoogte van de Vergoeding hangt af van het totaal aantal Transacties gemaakt door Werknemers.
5.6 Zakelijk Gebruiker verbindt zich TanQyou te machtigen, middels een doorlopende SEPA-incassomachtiging (B2B), de Transacties te doen afschrijven van een door Zakelijk Gebruiker aangewezen bankrekening.

 

Module IV. Deelauto verhuur


1. Algemeen


1.1 Met de TanQyou Vroomm app kunnen Gebruikers binnen een bepaald werkgebied (zakelijk) een Voertuig huren wanneer deze beschikbaar is. 
1.2 De Algemene Voorwaarden en de Module gelden voor alle Gebruikers die op enig moment gebruik maken van de Deelauto Verhuurdienst alsmede voor de door Gebruikers aangewezen Werknemers.


2. Reserveren van het Voertuig 


2.1 De Gebruikers kunnen het Voertuig reserveren door zich te registreren of in te loggen in de TanQyou Vroomm app. Een reservering is pas definitief na een bevestigingsbericht van TanQyou. Bij ontbreken van een bevestigingsbericht van TanQyou dienen Gebruikers contact op te nemen met de Klantenservice.
2.2 In de TanQyou Vroomm app kunnen Gebruikers zien of er Voertuigen in de buurt beschikbaar zijn. De Voertuigen bevinden zich op de TanQyou stations.
2.3 Indien er Voertuigen in de buurt beschikbaar zijn, dienen Gebruikers het beschikbare Voertuig te selecteren in de app. Vanaf het moment dat het Voertuig in de app is geselecteerd, begint er een tijdbalk met een duur van 15 minuten te lopen. Gebruikers dienen binnen deze periode het geselecteerde Voertuig te ontgrendelen met de TanQyou Vroomm app.
2.4 Gebruikers kunnen het Voertuig reserveren voor de maximale tijdsduur zoals aangegeven in de TanQyou Vroomm app. Indien beschikbaar voor het Voertuig, kan de reservering worden verlengd.


3. Huur van het Voertuig


3.1 Gebruikers dienen tijdens het gebruik van het Voertuig in het bezit te zijn van een in Nederland geldig rijbewijs.
3.2 Het is Gebruikers niet toegestaan om het Voertuig uit te lenen, te verhuren, te laten besturen of anderszins ter beschikking aan derden te stellen, behoudens dan wanneer de Consument zelf fysiek niet meer in staat moet worden geacht zelf het Voertuig te besturen.
3.3 Gebruikers zijn verplicht om het Voertuig voor het gebruik te controleren op zichtbare gebreken en deze via de TanQyou Vroomm app door te geven. Voorafgaand aan de huur van het Voertuig verschijnt in de app een pop-up met de vraag of er zichtbare gebreken aan het Voertuig zijn. In de app is eveneens een schadestatus van reeds bij TanQyou bekende schaden en defecten aanwezig. 
3.4 Indien Gebruikers gedurende de huur van het Voertuig een defect aan het Voertuig opmerken, dan dient dit onmiddellijk te worden gemeld via de Klantenservice. Indien de Klantenservice op dat moment niet bereikbaar is, dient het defect te worden doorgegeven via de TanQyou Vroomm app. Niet gemelde schaden en defecten zullen worden toegerekend aan de laatst bekende huurder van het Voertuig. 
3.5 Het is Gebruikers niet toegestaan om het Voertuig buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, behoudens expliciete toestemming van TanQyou. Dit dient gelijk met de reservering te worden verzocht.  
3.6 Zolang het Voertuig aan Gebruikers ter beschikking staat, zijn aan het gebruik verbonden kosten waaronder tol of parkeergeld, voor rekening van Gebruikers. 
3.7 Gebruikers dienen op zorgvuldige wijze met het Voertuig om te gaan. 
3.8 Het is Gebruikers niet toegestaan het Voertuig te gebruiken: onder invloed van alcohol, drugs, medicatie of andere middelen die het rijgedrag kunnen beïnvloeden; voor vervoer van personen of vracht tegen betaling; voor het geven van rijinstructie; voor deelname aan wedstrijden, rally’s, demonstraties, testen of optochten; om daarmee caravans, aanhangwagens of andere objecten mee voort te trekken of aan te duwen en; om daarop dak bagage aan te brengen alsmede over te beladen of te beladen zonder voldoende zekering. 
3.9 Het is Gebruikers niet toegestaan om in het Voertuig te roken en/of voorwerpen of stoffen te vervoeren waarvan de vorm, samenstelling of geur schade aan het Voertuig of (nieuwe) verhuur kan verhinderen.
3.10 Indien Gebruikers de verplichtingen uit deze Module niet naleven, dan zijn Gebruikers aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade, kosten en/of boetes.
3.11 Indien Zakelijk Gebruiker gebruik maakt van de Deelauto Verhuurdienst ten behoeve van Werknemers, dan staat Zakelijk Gebruiker er voor in dat alle Werknemers op de hoogte zijn van de inhoud van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden voor zover deze dien op of te maken hebben met (het gebruik van) de dienst. De dienst dient door Werknemers uitsluitend te worden gebruikt overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden. Zakelijk Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle gebruik van de Deelauto Verhuurdienst door Werknemers.


4. Einde huur van het Voertuig


4.1 Gebruikers dragen er zorg voor dat het Voertuig wordt geretourneerd op het moment dat de in de reservering vastgelegde huur van het Voertuig eindigt. Indien het voertuig niet tijdig wordt geretourneerd, dan zijn Gebruikers op de reguliere huurprijs een opslag verschuldigd van […] per dag of dagdeel; ook indien de overschrijding relatief gering zou zijn. 
4.2 Het Voertuig dient te worden geretourneerd op een TanQyou station. 
4.3 Gebruikers dienen het Voertuig achter te laten met een volle brandstoftank. Alvorens geeft de TanQyou Vroomm app de ‘stopknop’ niet vrij en is het dus niet mogelijk voor Gebruikers de Transactie te beëindigen.
4.4 Gebruikers dienen het Voertuig op de juist wijze af te sluiten. Het Voertuig dient schoon te worden achtergelaten, deuren en ramen dienen correct te worden gesloten en de verlichting dient te worden uitgeschakeld. Indien Gebruikers het Voertuig niet of onjuist afsluiten, kan dit tot gevolg hebben dat de rit niet wordt beëindigd en dat de kosten blijven doorlopen.
4.5 Als de rit om enige reden niet kan worden beëindigd, dan is Gebruiker verplicht dit onmiddellijk te melden via de Klantenservice. Indien de Klantenservice op dat moment niet bereikbaar is, dient er een melding te worden gemaakt in de TanQyou Vroomm app. 


5. Betaling en verwerking 


5.1 Alle tarieven en vergoedingen worden vermeldt in het prijzen en- kostenoverzicht in de TanQyou Vroom app.
5.2 De Consument dient een betaalwijze te kiezen uit de mogelijkheden die in de TanQyou Vroomm app worden aangeboden.
5.3 Zakelijk Gebruiker dient uiterlijk vierentwintig (24) uur na het tijdstip van het einde van de huur van het Voertuig door Medewerker, het bedrag door middel van een van de beschikbare betaalmethodes te voldoen.


6. Ongevallen, schades en gebreken


6.1 Gebruikers dienen ongevallen, schades en gebreken die tijdens de rit optreden onmiddellijk door te geven via de Klantenservice.
6.2 Na de melding van het ongeval zal Gebruikers een schadeformulier worden toegestuurd, ongeacht of de schade is veroorzaakt door Gebruikers. Het schadeformulier dient volledig en binnen 7 dagen aan TanQyou te worden geretourneerd. 
6.3 Het is Gebruikers niet toegestaan om het Voertuig in geval van schade of gebreken zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van TanQyou te (doen laten) repareren.


7. Verzekeringen en aansprakelijkheid 


7.1 Voor het Voertuig is door TanQyou conform de wet (WAM) een verzekering tegen burgerrechtelijke aansprakelijkheid gesloten. Voor inzittenden is door TanQyou een ongevallen-inzittenden-verzekering gesloten. 
7.2 Schade aan het Voertuig zelf is niet verzekerd en komt, behoudens een eigen risico (welke een absoluut bedrag bedraagt van €500) voor Gebruikers aan wie de schade wordt toegerekend, voor rekening van TanQyou, tenzij kan worden aangetoond dat Gebruikers zich niet hebben gehouden aan het bepaalde in de Algemene Voorwaarden en de Module.


Module VI. Prijzenpot


1. Algemeen


1.1 Per TanQyou station kan periodiek een prijzenpot worden verloot waarop de Spelvoorwaarden van toepassing zijn.


2. Deelname 


2.1 Gebruikers nemen automatisch deel aan het Spel door het aanmaken van een My TanQyou Account.
2.2 Voor deelname aan het Spel dienen Gebruikers minimaal 18 jaar te zijn en een vaste woon- en verblijfplaats in Nederland te hebben. Indien Gebruikers jonger zijn dan 18 jaar, dient deze toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger te hebben verkregen voor deelname aan het Spel.
2.3 Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van TanQyou of partners van voornoemde medewerkers, alsmede eventuele participanten ten aanzien van het Spel (waaronder begrepen adverteerders, sponsors en producenten). 


3. Prijzen 


3.1 De winnaars van het Spel zullen door middel van een willekeurige loting (met behulp van een onpartijdig computerprogramma) worden aangewezen.
3.2 De winnaars van het Spel dienen indien TanQyou dit verzoekt een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen bij toekenning van een prijs.
3.3 De winnaars van het Spel ontvangen persoonlijk bericht via een e-mail. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
3.4 De prijs is persoonlijk en staat op naam van de winnaar van het Spel. De prijs is niet overdraagbaar of anderszins inwisselbaar of uit te keren in geld. 
3.5 TanQyou streeft er naar gewonnen prijzen binnen acht weken aan de winnaar van het Spel uit te reiken.
3.6 Indien een winnaar van het Spel de prijs niet aanvaard, is TanQyou gerechtigd de prijs niet uit te keren of de prijs opnieuw te verloten. 
3.7 Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij annulering van het betreffende evenement geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie. 
3.8 Indien een prijs bestaat uit een tegoedbon, dient de winnaar van het Spel deze binnen de aangegeven periode na afgifte te verzilveren.
3.8 Indien een prijs bestaat uit een reis naar of verblijf in het buitenland, dient de winnaar van het Spel voor de toekenning van de prijs in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs/paspoort. Mocht de winnaar van het Spel niet in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs/paspoort, dan is TanQyou gerechtigd de prijs niet uit te keren danwel opnieuw te verloten.
3.9 De prijzen worden uitgekeerd in de staat waarin ze zich bevinden. TanQyou is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs. 
3.10 Indien een prijs een geldwaarde heeft van ten minste €454, houdt TanQyou de hierover verschuldigde kansspelbelasting in.


4. Overige voorwaarden 


4.1 Indien er voor een actie bepaalde specifieke regels worden opgesteld die afwijken van deze Spelvoorwaarden, zullen die specifieke regels voorrang hebben boven het bepaalde in deze Spelvoorwaarden.
4.2 TanQyou behoudt zich het recht voor om het Spel zonder opgaaf van redenen op ieder moment te beëindigen of de prijzen en/of actieperiode te wijzigen dan wel te besluiten niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding of compensatie voor Gebruikers. 
4.3 De Spelvoorwaarden hebben geen betrekking op promotionele activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de adverteerders, sponsors of overige derden (productiebedrijven) worden georganiseerd.
4.4 Deze Spelvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

Module VI: TanQyou Webshop


1. Algemeen


1.1 In de TanQyou Webshop is het mogelijk voor Gebruikers aankopen te doen van producten van TanQyou.


2. Aanbod


2.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
2.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Gebruikers mogelijk te maken. Indien TanQyou gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden TanQyou niet.
2.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Gebruikers duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
2.4 Voor het geval dat naast deze Module tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing. De Consument kan zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 


3. De Overeenkomst


3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Gebruikers van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
3.2 Indien Gebruikers het aanbod langs elektronische weg hebben aanvaard, bevestigt TanQyou onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door TanQyou is bevestigd, kunnen Gebruikers de Overeenkomst ontbinden.
3.3 Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft TanQyou passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van Data en zorgt zij eveneens voor een veilige webomgeving. Indien Gebruikers elektronisch kunnen betalen, zal TanQyou daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
3.4 TanQyou kan zich (binnen de wettelijke kaders) op de hoogte stellen of Gebruikers aan de betalingsverplichtingen kunnen voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien TanQyou op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
3.5 TanQyou zal uiterlijk bij levering van het product aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a) Het bezoekadres van de vestiging van TanQyou waar de Consument met klachten terecht kan;
b) De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c) De voor de Consument beschikbare informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d) De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst. 
e) De vereisten voor opzegging indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f) Indien de Consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. 
3.6 In geval van een duurtransactie is de bepaling van het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


4. Herroepingsrecht


4.1 Het herroepingsrecht is slechts van toepassing op de Consument.
4.2 De Consument kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden. TanQyou mag de Consument vragen naar de reden van de herroeping, maar de Consument is niet verplicht tot opgave van zijn reden(en).
4.3 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: 
a) Als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. TanQyou mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b) Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c) Bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. 
4.4 Indien TanQyou de Consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. 
4.5 Indien TanQyou de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de Consument die informatie heeft ontvangen.


5. Verplichtingen van de Consument tijdens de bedenktijd


5.1 Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden uitgepakt of gebruikt in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals dit in een winkel zou mogen gebeuren. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
5.2 De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als TanQyou hem niet voor of bij het sluiten van de Overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.


6. Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument en kosten


6.1 Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt de Consument dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan TanQyou.
6.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) TanQyou. Dit hoeft niet als TanQyou heeft aangeboden het product zelf af te halen.
6.3 De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door TanQyou verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument. 
6.5 De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als TanQyou niet heeft gemeld dat de Consument deze kosten moet dragen of als TanQyou aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Consument de kosten voor terugzending niet te dragen.


7. Verplichtingen van TanQyou bij herroeping


7.1 Als TanQyou de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. 
7.2 TanQyou vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door TanQyou in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument de herroeping meldt. Tenzij TanQyou aanbiedt het product zelf af te halen, mag worden gewacht met terugbetalen tot het product is ontvangen of tot de Consument aantoont dat het product is teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 
7.3 TanQyou gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
7.4 Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft TanQyou de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


8. Uitsluiting herroepingsrecht 


8.1 TanQyou kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht, mits TanQyou dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld:
a) Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop TanQyou geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
b) Volgens specificaties van de Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
c) Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
d) Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten of;
e) Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.


9. De prijs


9.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
9.2 In afwijking van het vorige lid kan TanQyou producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar TanQyou geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
9.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst met de Consument zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
9.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst met de Consument zijn alleen toegestaan indien TanQyou dit bedongen heeft en: 
Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
De Consument de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
9.5 De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


10. Nakoming Overeenkomst en garantie 


10.1 TanQyou staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat TanQyou er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
10.2 Een door TanQyou, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de Overeenkomst tegenover TanQyou kan doen gelden indien TanQyou is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.
10.3 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van TanQyou, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Consument bepaalde rechten of vorderingen toekennen die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval van tekortkoming in de nakoming van haar deel van de Overeenkomst.
10.4 Indien de Overeenkomst is aangegaan met Zakelijk Gebruiker en het afgeleverde product beantwoordt bij aflevering niet aan de Overeenkomst, dan dient Zakelijk Gebruiker binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt, TanQyou daarvan in kennis te stellen. Indien TanQyou de klacht gegrond acht, worden na overleg met Zakelijk Gebruiker de producten hersteld, vervangen of (deels) vergoed.


11. Levering en uitvoering


11.1 TanQyou zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat Gebruikers aan TanQyou kenbaar hebben gemaakt.
11.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 2 van deze Module is vermeld, zal TanQyou geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangen Gebruikers hiervan uiterlijk 30 dagen nadat de bestelling is geplaatst bericht. Gebruikers hebben in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
11.4 Na ontbinding conform het vorige lid zal TanQyou het bedrag dat Gebruikers hebben betaald onverwijld terugbetalen.
11.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij TanQyou tot het moment van bezorging aan Gebruikers of een vooraf aangewezen en aan TanQyou bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


12. Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging


12.1 Gebruikers kunnen een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
12.2 Gebruikers kunnen een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
12.3 De Consument kan de in de vorige leden genoemde Overeenkomsten: 
a) Te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
b) Tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
c) Altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als TanQyou voor zichzelf heeft bedongen.
12.4 Een Overeenkomst met de Consument die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
12.5 Een Overeenkomst met de Consument die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de Consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
12.6 Als een Overeenkomst met de Consument een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Consument na een jaar te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
12.7 Een Overeenkomst met Zakelijk Gebruiker die voor bepaalde tijd is aangegaan en strekt tot het geregeld afleveren van producten kan na het verstrijken van de looptijd van de Overeenkomst stilzwijgend worden verlengd met dezelfde periode, tenzij de Overeenkomst door één der partijen wordt opgezegd of tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.


13. Betaling en verwerking 


13.1 TanQyou accepteert alle betaalmethoden die binnen het bestelproces op de website worden aangeboden.
13.2 Gebruikers hebben de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan TanQyou te melden.
Bijlage I
PRIVACY POLICY
 

text-center
Dashboard L
Dashboard R

Deelnemen aan de mobiliteit van de toekomst?