Algemene spelvoorwaarden

Conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 zijn deze algemene spelvoorwaarden (hierna: de “Algemene spelvoorwaarden”) van toepassing op promotionele kansspelen van TanQyou Nederland BV en de bijbehorende internetsites, waaronder www.tanqyou.com en haar overige activiteiten, die worden georganiseerd door TanQyou Nederland BV (hierna: de “Aanbieder”). Naast de Algemene spelvoorwaarden, zullen in de meeste gevallen voor afzonderlijke promotionele kansspelen Specifieke spelvoorwaarden van toepassing zijn ten aanzien van de deelname aan het betreffende spel. Door deelname aan het spel gaat de deelnemer akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene en Specifieke spelvoorwaarden. 1 Definities In deze Algemene Spelvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen als volgt gedefinieerd:
Aanbieder: TanQyou Exploitatie BV, Harlingerweg 29 8801 PA Franeker.
Algemene Spelvoorwaarden: De onderhavige algemene spelvoorwaarden.
Deelnemer: De natuurlijke persoon die aan een Spel deelneemt.
Gegevens: De persoonsgegevens van Deelnemer die Aanbieder in het kader van het Spel van Deelnemer verkrijgt.
Spel: Een door Aanbieder, conform de Gedragscode promotionele kansspelen, georganiseerd kansspel ten behoeve van Aanbieder en de door haar aangeboden internetsites.
Winnaar: De winnaar van een Spel.
2 Algemeen 2.1 Deze Algemene Spelvoorwaarden zijn van toepassing op ieder Spel. Daarnaast kan Aanbieder nog specifieke spelvoorwaarden op het Spel van toepassing verklaren. 2.2 Indien en voor zover een of meerdere bepalingen in deze Algemene Spelvoorwaarden in strijd mochten zijn met enige wettelijke regeling en/of op grond van een onherroepelijke rechterlijke uitspraak nietig worden verklaard of worden vernietigd, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. 2.3 Aanbieder heeft te allen tijde het recht om zonder voorafgaande kennisgeving (i) de Algemene Spelvoorwaarden gedurende het Spel te wijzigen en (ii) zonder opgave van reden het Spel te staken of te wijzigen, zonder dat Aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van (enige) schade gehouden is jegens Deelnemer. 2.4 Over de uitslag van een Spel kan niet worden gecorrespondeerd. 2.5 Voor vragen, klachten en suggesties kan Deelnemer zich schriftelijk wenden tot Aanbieder, afdeling klantenservice, Harlingerweg 29 8801 PA Franeker. Deelnemer dient hierbij altijd de naam van de zender en het programma te vermelden. 3 Deelname 3.1 Door deelname aan een Spel gaat Deelnemer akkoord met deze Algemene Spelvoorwaarden. 3.2 Aan een Spel zijn geen kosten voor deelname verbonden. Aanbieder is wel gerechtigd om Deelnemer communicatiekosten in rekening brengen van ten hoogste €0,45 per deelname. 3.3 Een Deelnemer dient minimaal 18 jaar te zijn en een vaste woon-of verblijfplaats in Nederland te hebben. Voor deelname aan het Spel door minderjarigen dienen de ouders of wettelijke vertegenwoordigers vooraf toestemming te verlenen. 3.4 Uitgesloten van deelname aan een Spel zijn medewerkers van Aanbieder en een ieder die op enigerlei wijze (in)direct in organisatorische zin bij dat Spel betrokken is. 4 Prijzen 4.1 Een Winnaar wordt persoonlijk geïnformeerd over het feit dat hij/zij een prijs gewonnen heeft. 4.2 Aanbieder streeft ernaar gewonnen prijzen binnen acht weken uit te reiken. 4.3 Een prijs is op naam gesteld, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld. 4.4 Bij weigering, niet aanvaarding van een prijs of niet aanvaarding van (eventueel nader) aan een prijs verbonden voorwaarden, is Aanbieder gerechtigd deze prijs niet te uitkeren of (na het verstrijken van een maand) aan een andere Deelnemer uit te keren, zulks ter keuze van Aanbieder. 4.5 Indien een prijs een geldwaarde van tenminste €454 heeft, houdt Aanbieder de hierover verschuldigde kansspelbelasting in. 4.6 Indien een prijs bestaat uit een tegoedbon, dient de Winnaar deze binnen een jaar na afgifte te verzilveren. 4.7 Indien een prijs bestaat uit een reis naar, of verblijf in, het buitenland dient de winnaar voor de toekenning van de prijs in het bezit te zijn van een geldig paspoort. Bij gebreke hiervan zal de prijs niet zal worden uitgekeerd. 4.8 Het gebruik van een prijs kan afhankelijk zijn van een of meerdere abonnementen. Dergelijke abonnementen zullen, tenzij specifiek ander vermeld, geen onderdeel van de prijs uitmaken. 4.9 Indien een prijs bestaat uit toegangskaarten voor een evenement (sportwedstrijden, concerten, films etc.) kan Aanbieder niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van compensatie indien het evenement wordt verplaatst of geannuleerd. 4.10 Een gewonnen prijs is ‘as is’. 4.11 Op verzoek van Aanbieder dient een Winnaar zich rechtsgeldig te kunnen identificeren om toekenning van een prijs mogelijk te maken. 5 Privacy 5.1 Aanbieder gaat zorgvuldig om met Gegevens en handelt conform wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming persoonsgegevens. Het volledige en actuele privacy beleid van Aanbieder kan op elk moment online geraadpleegd worden op www.tanqyou.com/privacy. 5.2 Aanbieder behoudt zich het recht voor om, met inachtneming van wet- en regelgeving, wijzigingen aan te brengen in haar privacy beleid. 5.3 De Gegevens worden gebruikt om: – Het Spel aan te bieden en uitvoering te geven aan de kansspelovereenkomst; – Deelnemer, wanneer hij/zij daarvoor toestemming heeft gegeven, te informeren over interessante acties en aanbiedingen van Aanbieder en zorgvuldig door Aanbieder geselecteerde derden waarbij deze uit naam van Aanbieder worden gestuurd; – Specifieke producten en diensten van Aanbieder aan te bieden op basis van de verzamelde Gegevens; en – Marktonderzoek te verrichten en de dienstverlening van Aanbieder te verbeteren. 5.4 Indien een Deelnemer tegen bovengenoemd gebruik bezwaar heeft, of indien een Deelnemer zijn Account of de betreffende Gegevens wenst in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen, kan een Deelnemer dit schriftelijk kenbaar maken aan privacy@tanqyou.com of aan de onder artikel 1 genoemde contactgegevens, onder vermelding van ‘inzage/wijzigen/wissen persoonsgegevens of Account’. 6 Aansprakelijkheid 6.1 Behoudens opzet of grove schuld zijdens Aanbieder, is Aanbieder niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan door (het aanbieden van) het Spel als gevolg van (onder meer): a. Eventuele typ-,druk of zetfouten; b. Technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan het Spel; c. Het wijzigen of beëindigen van het Spel; d. De aanwijzing van een Winnaar; e. Tekortkoming(en) van derden waaronder post-of verzendingsbedrijven; en f. Enig (verborgen) gebrek aan een prijs. 6.2 Aanbieder verleent geen garantie op een prijs. 7 Overige bepalingen 7.1 Indien bij Aanbieder het vermoeden bestaat dat sprake is van (identiteits)fraude, bedrog of onrechtmatige deelname, of indien, naar het oordeel van Aanbieder, schade wordt berokkend aan het Spel of de reputatie van Aanbieder, is Aanbieder allen tijde gerechtigd om (een deel van) het Spel te beëindigen of Deelnemer van deelname uit te sluiten zonder gehouden te zijn tot enige vorm van restitutie of compensatie. 7.2 Deze Algemene Spelvoorwaarden hebben geen betrekking op (promotionele) activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de adverteerders, sponsors of overige derden (waaronder productiebedrijven) worden georganiseerd. 7.3 Aanbieder handelt conform de meest recente versie van de Gedragscode promotionele kansspelen. 7.4 Op deze Algemene Spelvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 7.5 Uitsluitend de rechter te Leeuwarden is bevoegd kennis te nemen van geschillen die naar aanleiding van deze Algemene Spelvoorwaarden mochten ontstaan. Let wel; naast de algemene spelvoorwaarden gelden per actie specifieke spelvoorwaarden. Indien er acties lopen waar specifieke spelvoorwaarden van toepassing zijn dan staan deze op een aparte pagina vermeld. Algemene Voorwaarden TanQyou Park Versie februari 2019 Inhoud van deze algemene voorwaarden:
  1. Algemeen
  2. Aanbod en beschikbaarheid van de parkeerdienst
  3. Toegang tot de parkeerdienst
  4. Gebruikmaking van de parkeerdienst
  5. Betaling en verwerking
  6. Beëindigingsrechten
  7. Beperking van de aansprakelijkheid
  8. Contact
  1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn overeengekomen tussen u en TanQyou Nederland BV. In deze algemene voorwaarden staan alle voorwaarden die van toepassing zijn op onze parkeerdienst. U heeft de algemene voorwaarden geaccepteerd bij registratie. U kunt hier een kopie van de algemene voorwaarden downloaden: www.tanqyou.nl/algemene-voorwaarden/. 1.2 Wanneer u zich aanmeldt of gebruik maakt van de parkeerdienst, verstrekt u ons persoonsgegevens. Lees ook onze privacyverklaring aandachtig door op www.tanqyou.nl/privacyverklaring/. 1.3 Het is niet toegestaan rechten en/of verplichtingen voortkomend uit de parkeerdienst en deze algemene voorwaarden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons, aan derden over te dragen. 1.4 We behouden ons het recht voor om de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te veranderen. Dergelijke wijzigingen zullen per e-mail aan u worden toegezonden. Indien u niet akkoord gaat met deze wijzigingen, bent u gerechtigd de overeenkomst te beëindigen. 1.5 Alle artikelen van deze algemene voorwaarden zijn afzonderlijk van toepassing. Indien een rechtbank of relevante autoriteit beslist dat een of meerdere bepalingen onwettig zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. 1.6 Op de overeenkomst en de algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. U heeft de mogelijkheid om vorderingen, rechtsvorderingen of geschillen op te lossen door middel van een procedure bij de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden. 2.1 Wij bieden u een systeem aan waarmee u parkeergeld kunt betalen (verder: parkeerbetaalsysteem) middels de TanQyou Park app. Met het parkeerbetaalsysteem kunt u op door ons aangewezen specifieke locaties parkeren door parkeeracties in ons systeem te registreren en achteraf te betalen. Periodiek wordt het door u verschuldigde parkeergeld in rekening gebracht. 2.2 Wij kunnen de beschikbaarheid van het parkeerbetaalsysteem niet garanderen. U erkent dat het gebruik en de toegang tot ons parkeerbetaalsysteem afhankelijk is van de werking van uw (mobiele) netwerk, uw GPS-ontvanger en andere middelen die u kunt gebruiken om toegang te krijgen tot het parkeerbetaalsysteem. 2.3 Indien u geen toegang kunt krijgen tot het parkeerbetaalsysteem, dient u het verschuldigde parkeertegoed op een andere wijze te voldoen, bijvoorbeeld door het kopen van een parkeerkaartje bij het desbetreffende betaalautomaat. Mocht u dit niet doen, dan riskeert u parkeerboetes en andere kosten (wegsleepregelingen en aanvullende gemeentelijke en justitiële beheersmaatregelen). 2.4 Wij kunnen de beschikbaarheid van een parkeerplaats niet garanderen. Het is niet mogelijk om recht op een parkeerplaats te ontlenen aan onze parkeerdienst. 2.5 Onze diensten zijn voortdurend in ontwikkeling en kunnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt. U bent verantwoordelijk altijd de nieuwste versie van de TanQyou Park app te hebben gedownload en te gebruiken. Eventuele fouten bij gebruikmaking van een verouderde versie van de TanQyou Park app zijn op eigen risico. 3.1 Voor toegang tot de parkeerdienst dient u zich te registreren. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens aan ons, evenals u verantwoordelijk bent voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer compleet en/of juist zijn. 3.2 Het is mogelijk meerdere kentekens te registreren bij de TanQyou Park app. Indien meerdere kentekens aan een account zijn toegewezen, is het uw verantwoordelijkheid bij het starten van een parkeeractie het juiste kentekennummer te selecteren of door te geven. U bent aansprakelijk voor alle parkeeracties die met uw persoonlijke account zijn gestart. Via de app kunt u zelf kentekens wijzigen, verwijderen en toevoegen. 3.3 Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de registratie met u te weigeren, onder meer omdat wij een eerdere overeenkomst met u hebben beëindigd op grond van artikel 6.2 van deze algemene voorwaarden, of het account van u hebben geblokkeerd op grond van artikel 5.7 (bijvoorbeeld omdat u niet aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan). 4.1 U dient te allen tijde (lokale) verkeers- en parkeervoorschriften in acht te nemen en na te leven en aanwijzingen op te volgen van de (lokale) autoriteiten en parkeerbedrijven. 4.2 De betreffende Gemeentelijke Parkeerverordeningen zijn van toepassing wanneer u in de betreffende gemeente parkeert en in geval van parkeren op private parkeerterreinen of parkeergarages, de algemene voorwaarden van de betreffende exploitant. 4.3 U kunt ons parkeerbetaalsysteem gebruiken om te betalen voor parkeren op de parkeerplaatsen, gebieden en locaties die door ons zijn aangewezen op de volgende website: www.tanqyou.com/parkeren. U kunt ons parkeerbetaalsysteem niet gebruiken om te betalen voor parkeren buiten deze locaties. De parkeerlocaties kunnen van tijd tot tijd veranderen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade aan uw auto of andere eigendommen bij het gebruik van de parkeerlocaties. 4.4 U kunt betalen voor parkeren op een van de parkeerlocaties door uw parkeeractie te registreren in het parkeerbetaalsysteem (registratie start- en eindtijd). Bij aanmelding dient u de zonecode van het gebied waar u zich op dat moment bevindt, in te voeren. U bent er voor verantwoordelijk altijd de juiste zonecode van het pareergebied waar u staat, in te voeren. Deze zonecode vindt u op parkeerautomaten of op aparte borden in het betreffende parkeergebied. Indien u de GPS functionaliteit in de TanQyou Park app gebruikt, dient u deze te controleren op juistheid. 4.5 U mag er pas vanuit gaan dat een parkeeractie aan- of afgemeld is nadat een bevestiging van ons parkeerbetaalsysteem is ontvangen.  U bent verantwoordelijk voor het betalen van eventuele boetes of parkeergelden die in rekening worden gebracht ten gevolge van onjuiste parkeeractiegegevens. 4.6 Indien er in de desbetreffende parkeerzone een parkeerduurbeperking geldt, is het uw verantwoordelijkheid de parkeeractie tijdig stop te zetten. Uw geregistreerde parkeeractie zal in ons parkeerbetaalsysteem na het overschrijden van de parkeerduurbeperking  automatisch worden stopgezet. U bent verantwoordelijk voor het betalen van eventuele extra kosten of boetes die door derden in rekening worden gebracht ten gevolge van het niet tijdig stopzetten van uw parkeeractie. 4.7 Wij sturen u push-berichten om u te herinneren aan een lopende parkeeractie. We benadrukken dat uw parkeeractie vooralsnog uw verantwoordelijkheid blijft. U erkent dat het ontvangen van een push-bericht afhankelijk is van de beschikbaarheid van uw netwerk. 5.1 De parkeertarieven kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. Dit is een gemeentelijke aangelegenheid waarvoor wij niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden. 5.2 Mocht u gebruik kunnen maken van bepaalde parkeergeldregelingen- of kortingen die door de beheerder van het parkeerterrein wordt aangeboden, dient u geen gebruik te maken van het parkeerbetaalsysteem. Dergelijke regelingen- of kortingen zijn niet altijd beschikbaar in het parkeerbetaalsysteem. 5.3 Naast de parkeergelden brengen wij u onze vergoedingen in rekening, afhankelijk van uw keuze en gebruik van ons parkeerbetaalsysteem. Onze vergoedingen kunnen bestaan uit transactiekosten (€ 0,20 per parkeertransactie) en/of een maandelijks abonnementstarief (€1,50 p/m). Wij zijn gerechtigd de hoogte van de vergoedingen aan te passen. Hiervan zullen we u twee weken van tevoren per e-mail of via een push-bericht op de hoogte stellen. Indien u het niet eens bent met de wijziging van onze tarieven, bent u gerechtigd de overeenkomst te beëindigen. 5.4 U bent verantwoordelijk voor alle kosten die door derden in rekening worden gebracht voor de toegang tot of het gebruik van de parkeerdienst (zoals de kosten die door uw mobiele provider in rekening worden gebracht). 5.5 U dient uw betaalwijze te kiezen uit de mogelijkheden die wij u bieden in ons parkeerbetaalsysteem. De geregistreerde parkeerhistorie is bepalend voor de parkeergelden die door ons bij u in rekening worden gebracht. Wanneer u onze parkeerdienst gebruikt, accepteert u dat wij uw parkeergelden en onze vergoedingen innen door middel van automatische incasso van uw bankrekening en dat uw betalingen kunnen worden verwerkt door een externe betalingsverwerker. Er wordt door ons een vooraankondiging incasso per e-mail aan u verstuurd. Uw parkeerhistorie, facturen, kwitanties en andere transactiegegevens vindt u op uw My TanQyou account en in de TanQyou Park app. 5.6 U dient voldoende saldo (zonder incassoblokkades) te hebben op de door u opgegeven bankrekening, zodat wij de parkeergelden en de vergoedingen periodiek kunnen innen door middel van automatische incasso. 5.7 Indien u de verschuldigde bedragen niet betaalt of ongegronde verzoeken tot stornering doet, zullen wij u verzoeken het aan ons verschuldigde bedrag binnen 7 dagen alsnog te betalen. Echter, blijft betaling uit, dan zullen wij de levering van onze diensten aan u onmiddellijk opschorten middels blokkade van uw TanQyou Park account. Tevens zijn wij gerechtigd een derde in te schakelen voor de incasso, waarbij de incassokosten alsmede de rente op de openstaande bedragen voor uw rekening komen. Vanaf het moment dat u in verzuim bent met uw betalingsverplichting, wordt de wettelijke rente in rekening gebracht. 6.1 Wanneer u geen gebruik meer wilt maken van de diensten van TanQyou Park, kunt u bellen naar 088-1009800 of mailen naar info@tanqyou.com. U kunt ook in de app kiezen voor ‘meer’ en vervolgens kiezen voor ‘contact’. Hier kunt u kiezen voor ‘Bel TanQyou Park’ of ‘Mail ons’. Wij hanteren geen opzegtermijn; nadat u contact met ons heeft opgenomen zal uw TanQyou Park account opgeheven worden. De app dient u zelf te verwijderen van uw apparaat. Een opzegging heeft geen werking jegens eventuele door u nog niet betaalde kosten; deze blijven door u verschuldigd. 6.2 Wij behouden ons het recht voor om de geleverde diensten onmiddellijk te beëindigen of op te schorten indien u niet voldoet aan uw verplichtingen zoals beschreven in deze algemene voorwaarden, of in de documenten die in deze algemene voorwaarden worden vermeld, of indien u onze diensten misbruikt of manipuleert. We zullen u per e-mail op de hoogte stellen als we ervoor kiezen om onze diensten te beëindigen of op te schorten. 6.3 Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst met u te allen tijde te kunnen opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. 7.1 Wij kunnen niet garanderen dat het parkeerbetaalsysteem te allen tijde zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade die wordt geleden als gevolg van een storing ten tijde van een lopende parkeeractie in het parkeerbetaalsysteem (systeemfout). De aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot €100,- per gebeurtenis met een maximum van €500,- per jaar. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele overige schade, zoals indirecte of gevolgschade door het gebruiken of niet kunnen gebruiken van de parkeerdienst. 7.2 Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor directe en indirecte schade ten gevolge van het niet of niet juist functioneren van het mobiele (telefoon)netwerk of apparatuur en diensten van derden. Indien u vragen, klachten of suggesties heeft over deze algemene voorwaarden of over onze parkeerdienst,  kunt u contact met ons opnemen. U kunt daarvoor de volgende contactgegevens gebruiken: TanQyou Nederland BV Het Want 3 8802 PV Franeker T: 088-1009800 (lokaal tarief) E: customerservice@tanqyou.com

Cookies

Bewerk uw toestemmingsinstellingen of bekijk het privacybeleid.

Privacy policy | Sluiten
Opties
WhatsApp Chat